Cart

ศูนย์ช่วยเหลือ

บริการหลังการขาย
วิธีลงทะเบียน
การตรวจสอบข้อมูล
คู่มือช้อปปิ้ง
ความปลอดภัยของบัญชี
วิธีการจัดส่ง
คืนสินค้าและคืนเงิน

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา & เวลาการให้บริการ
ข้อมูลบริษัท

ข้อตกลงผู้ใช้

ข้อตกลงการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ และบริษัทจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย การโอน หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้ตามที่กำหนดในกรณีดังต่อไปนี้


การป้องกันรักษาฐานข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจของผู้ใช้งาน รวมถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตราการประกอบธุรกิจของบริษัท ซ่งบริษัทจะใช้ชื่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน จำกัดแต่เพียงเฉพาะกิจการที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น บริษัทจะดำเนนิการจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจ หรือการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างบริษัทกับผู้ใช้งานเท่านั้น


บริษัท จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานภายในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ หรือภายในระยะเวลาที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ของของจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง หรือเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม (Platform) ของบริษัท และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ระหว่างที่เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท และสถานะของผู้ใช้งานจะไม่เปิดเผย โดยไม่ต้องระบุหรือยืนยันตัวตนของท่านตลอดระยะเวลาที่เข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม เว้นแต่ผู้ใช้งานได้มีบัญชีบนแพลตฟอร์ม และผู้ใช้งานได้เข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นในช่องทางเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท โดยลงทะเบียนใช้งานในบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการเอง


หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัย หรือมีความคิดเห็น ข้อเสอะแนะ หรือคำติชมประการใด ผู้ใช้งานสามารถติดต่อบริษัท ผ่านทางอีเมล์ของบริษัทด้านล่างนี้ :[service.thisshop@thaifintech.co.th]การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น ภายใต้ชื่อว่า Thisshop ของบริษัททุกขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ ผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

• ชื่อ – นามสกุล

• สถานที่จัดส่งสินค้า หรือที่อยู่ในบัตรประชาชน

• หมายเลขติดต่อ

• หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

• วันเดือนปีเกิด

• เพศ

• หมายเลขบัตรประชาชน

• เอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

• สลิปเงินเดือน หรือรายการเดินบัญชีที่มีข้อมูลเงินเดือนย้อนหลัง

• เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด


ผู้ใช้งานจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัท ตัวแทนผู้มีอำนาจจัดการในนามบริษัท หรือจัดส่งข้อมูลเข้าสู่แพลตฟอร์มเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ และต้องไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยผู้ใช้งานจะต้องอัพเดทข้อมูลของตัวผู้ใช้งานให้เป็นปัจจุบันในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการลงทะเบียนใช้งานบนแพลตฟอร์มของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ซึ่งบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่ขะขอเอกสารประกอบเพิ่มเติม เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกแก้ไขนั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ที่ผู้ใช้งานได้จัดส่งข้อมูลให้กับบริษัทด้วยความสนมัครใจของผู้ใช้งานเอง หากผู้ใช้งานเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บริษัท หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้ การถอนความยินยิมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย บริษัทมีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้บริการของบริษัทแก่ผู้ใช้งานได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานอาจจะต้องเข้าถึง และปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ได้ส่งมอบให้บริษัทได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้


หากผู้ใช้งานได้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ใช้งานได้รับความยินยอม หรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าวเปิดเผย หรือแสดงต่อบริษัทแล้ว หากเกิดความเสียหายจากเหตุในข้อนี้ ผู้ใช้งานยินยอมชดใช้ในค่าเสียหายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลภายนอก และบริษัทอีกด้วย


หากผู้ใช้งานสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น ในชื่อว่า Thisshop โดยลงทะเบียนทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไม่ว่าจะในช่องทางใดๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อบัญชี Thisshop กับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของผู้ใช้งานนั้น หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อื่นๆ ของ Thisshop บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไว้ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้งานเอง ภายใต้นโยบายต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝช้งานที่ได้รับลงทะเบียนดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Thisshopการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากการลงทะเบียนของผู้ใช้งาน เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องการการจัดการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บบนระบบของเซิฟเวอร์ของนิติบุคคลที่บริษัทว่าจ้างให้ดำเนินการดูแลและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องนี้โดยตรง ทั้งนี้บริษัทสามารถเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้

• เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ (Services) และ/หรือ การใช้แพลตฟอร์ม

• เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนทางแพลตฟอร์มของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าโดย Thisshop หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทคู่ค้าสำหรับการจ่ายเงินของผู้ใช้งานผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มสำหรับการชำระสินค้า หรือการผ่อนชำระสินค้าก็ตาม

• เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ผู้ใช้งานได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะขายโดย Thisshop หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทคู่ค้า ซึ่งบริษัทอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่ง หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของงบริษัท ที่ขายโดย Thisshop หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทคู่ค้า

• เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ที่ผู้ใช้งานสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มของบริษัท ที่ขายผ่าน Thisshop หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทคู่ค้าก็ตาม

• เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้สอดคล้องกับเอกสารที่ใช้ประกอบการงทะเบียน

• บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้ เพื่อจัดการบัญชีของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานมีกับบริษัท เพื่อตรวจสอบ และจัดการในส่วนของธุรกรรมทางการเงิน อันเกี่ยวกับการจ่ายเงิน หรือผ่อนชำระที่ผู้ใช้งานได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออฟไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลลงบนแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้องหาของส่วนต่างๆ ของแพลตฟอร์ม และปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุยืนยันตัวของของผู้ใช้งาน เพื่อการวิเคราะห์สถิติ และความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อจัดส่งข้อมูลที่บริษัทคาดว่าผู้ใช้งานจะมีประโยชน์ หรืออำนวยความสะดวกต่อตัวผู้ใช้งานเอง หรือดำเนินการตามที่ผู้ใช้งานได้ร้องขอ หรือไม่เสนอแนะมายังบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัท และของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก หรือของบริษัทคู่ค้า เว้นแต่ผู้ใช้งานจะได้ปฏิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

• เมื่อผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริษัท เพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น Thisshop หรือได้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานผ่านทางแพลตฟอร์ม บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อส่งข่าวสารทางการตลาด กิจกรรมของบริษัท และโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย เกี่ยวกับสินค้า หรือการให้บริการของบริษัท หรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก หรือบริษัทคู่ค้าเป็นครั้งคราว โดยผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาด หรือโปรโมชั่นต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผ่านที่ช่องที่บริษัทกำหนด

• ในกรณีที่เป็นเหตุยกเว้นความรับผิด และบริษัทถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมูลเหตุอันปรากฏว่าหากบริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจมีผลกระทบ หรือเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือร่างกายของผู้ใช้งาน หรือกฎหมายบัญญัติให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือผู้ใช้งานแต่อย่างใด หรือสำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใดจากหน่วยงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการกระทำที่มีอำนาจกระทำการได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทอาจส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลภายนอก หรือบริษัทในเครือของบริษัทรวมถึงบริษัทคู่ค้า สำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินการในส่วนของธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ใช้งานให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้งานของผู้ใช้งาน จัดการในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในด้านอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นในด้านการตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นในการแบ่งปันข้อมูลในแก่บุคคลที่ร้องขอ โดยบริษัทจะเข้มงวดอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของบริษัทจะดำเนินการรักษา และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือป้องกันความเสี่ยงในด้านอื่นๆ ในลักษณะทำนองเดียวกัน และจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น สำหรับกิจการของบริษัทเท่านั้น


บริษัทรับประกันว่าบริษัทจะไม่ประกอบธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือหากำไรอันเกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเงิน หรือหน่วยงานใดก็ตามการเพิกถอนความยินยอม

ผู้ใช้งานอาจส่งคำปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้า หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นแก่บริษัทได้ตลอดเวลา โดยแจ้งความประสงค์มายังช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ผู้ใช้งานโปรดทราบว่าการส่งคำปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้านั้น จะต้องกระทำก่อนที่สินค้ายังมิได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานได้รับสินค้าแล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะคืนสินค้ามายังบริษัท จะต้องกระทำภายในกำหนดระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการคืนสินค้า มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าเต็มตามจำนวนราคาสินค้าที่ปรากฎหน้าแพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึงค่าขนส่งที่อาจมีขึ้นการอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของบริษัท ความในข้อนี้ให้หมายความรวมถึงผู้ใช้งานที่มิได้การลงทะเบียนไว้กับบริษัท แต่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัท และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานรายนั้น สามารถทำการอัพเดท หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยการติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะขอให้ผู้ใช้งานส่งเอกสารยืนยันตัวตนประกอบการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ อีกทั้งบริษัทสามารถจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงข้างต้นนี้ไปยังบุคคลภายนอกที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท หรือบริษัทในเครือได้


การเข้าถึงข้อมูลส่วนบัคคลของผู้ใช้งาน


หากผู้ใช้งานต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่บริษัทจัดเก็บ หรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานนั้น ภายในปีที่ผ่านมา ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์มายังบริษัทผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานตามความในข้อนี้กับผู้ใช้งานตามอัตราที่บริษัทกำหนด

หากท่านมีบัญชีการใช้บริการกับ Thisshop ท่านอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของท่าน โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์ม ในนั้นท่านจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่ หรือที่จะได้ส่งสินค้าให้ท่านในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ได้ ท่านตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

หากผู้ใช้งานมีบัญชีการใช้บริการกับบริษัท ผู้ใช้งานอาจตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้งานได้ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม ซึ่งในแพลตฟอร์มนั้นผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่สมบูรณ์แล้ว หรือที่ยังอยู่ระหว่างการสั่งซื้อสินค้า หรืออยู่ระหว่างดำเนินการชำระเงินค่าสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเต็มงวด หรือแบบผ่อนชำระก็ตาม หรือสินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถจัดการจ้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ผู้ใช้งานได้สมัคร หรือตกลงรับสิทธิ์ไว้ได้ อนึ่ง การจัดเก็บชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อนั้นเป็นความลับ และบริษัทจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้บัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าในทางที่ผิด หรือเกิดจากการกระทำผิดของฝ่ายผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานยินยอมหใบคคลอื่นในบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งานเอง และหากผู้ใช้งานมีหนี้อันเกิดจากการกระทำในครั้งก่อน ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชำระหนี้ให้กับบริษัทเต็มตามจำนวนสินค้า หรือจำนวนหนี้ที่บริษัทได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ใช้งานผิดสัญญาตามความในข้อนี้ด้วยความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

• จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและมีการยืนยันรหัสผ่านของผู้ใช้งาน

• จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่บัญชีของผู้ใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

• จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจของบริษัทอีกต่อไป


บริษัทใช้เทคโนโลยีสำหรับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานโดยการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสเอล (Security Sockets Layer) สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางการเงิน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสเอล เพื่อเจาะรหัสเฉพาะรายบุคคลของแต่ละบัญชีของผู้ใช้งานเป็นรายบุคคลไป เพื่อเป็นการการันตีว่าข้อมูลต่างๆที่ผู้ใช้งานได้ให้บริษัทไว้ เป็นการยากต่อการแฮกข้อมูลในส่วนนี้ได้ และเป็นมาตราฐานสากลของอุตสาหกรรมด้วย

หากผู้ใช้งานมีเหตุอันเชื่อได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน ถูกแฮ็คหรือถูกละเมิด ผู้ใช้งานต้องแจ้งมายังบริษัทในทันทีโดยผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ด้านล่างนี้ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทด้วย รหัสผ่านของผู้ใช้งานเป็นส่วนสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ใช้งานควรต้องมีความระมัดระวังในการเข้าบัญชีในแต่ละครั้ง ผู้ใช้งานจะต้องระบุตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก และตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่แตกต่างกัน และจะต้องไม่แบ่งปัน หรือแชร์รหัสผ่านของตนเองให้แก่บุคคลอื่น หากผู้ใช้งานได้ส่งมอบรหัสผ่าน หรือแชร์รหัสผ่านของตนเองแก่ให้ผู้อื่นนั้น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้งานโดยผู้อื่นที่มิใช้ผู้ใช้งานเจ้าของบัญชี หรืออันเกิดจากกระประพฤติสัญญาของฝ่ายผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานไม่สามารถจัดการกู้รหัสผ่านกลับคืนมาได้ ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ใช้งานไว้ได้ ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับในนิติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งานแต่อย่างใด ดังนั้นหากรหัสผ่านของผู้ใช้งานถูกเปิดเผย หรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือผู้ใช้งานมีเหตุผลในทางอื่นใด ผู้ใช้งานจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันที หรือมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทุก ๆ 3 เดือน หรือแจ้งมายังบริษัทผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อขอแจ้งความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรหัสของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ทุกครั้งที่ผู้ใช้งานมิได้ใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทแล้ว บริษัทขอให้ผู้ใช้งานออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะผู้เยาว์

บริษัทจะไม่ขายสินค้าให้แก่ผู้เยาว์หรือเด็ก หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ผู้ใช้งานอาจใช้เว็บไซต์ของบริษัทโดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองดูแลและให้ความยินยอม ขณะทำรายการจะถือว่าผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว


บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นที่บริษัทว่าจ้างและที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) เวป บีคอน (web beacons) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และการบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ในขณะที่ผู้ใช้งานกำลังใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์มของบริษัท


เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม หรือ เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัท บริษัทจะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของผู้ใช้งานส่งเข้าระบบมาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเข้าเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

• ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

• ชนิดของบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน

• หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนที่ผู้ใช้งานจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม

• หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าชมในแพลตฟอร์ม

• จำนวนเวลาที่ผู้ใช้งานใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ผู้ใช้งานค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ


ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนา และยกระดับแพลตฟอร์มของบริษัทให้สูงขึ้น รวมถึงการบริการในด้านต่าง ๆ และสินค้าที่บริษัทจัดหาให้ดีขึ้นกว่าเดิม


โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของผู้ใช้งานหรือบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บริษัทสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น


โปรแกรมเวป บีคอน (web beacons) เป็นรูปภาพกราฟฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในการบริการหรือบนแพลตฟอร์ม โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเวปไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทได้เข้าใจความต้องการและความสนใจของผู้ใช้งานมากขึ้นไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากผู้ใช้งาน) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของผู้ใช้งาน (ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมาย) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ผู้ใช้งานจะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้งานต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัททราบ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ด้านล่างนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์มของบริษัทสิทธิของบริษัท

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจและกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่สิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานนั้น เป็นการจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และการบังคับใช้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดี หรือดำเนินการใดๆ ต่อบริษัท และสละสิทธิ์เรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามความในข้อนี้ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้งานต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล ข้อสงสัยประการใด หรือแจ้งความประสงค์ในเรื่องใดๆ หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อมายังบริษัทผ่านอีเมล์ที่ปรากฎด้านล่างนี้ โดยแจ้งถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลได้ผ่านทางอีเมล์ [service.thisshop@thaifintech.co.th]